RSS
środa, 23 stycznia 2013
Badania gruntu

 jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady pierwotnych w podłożu gruntowym.
 Kartowania geologiczno-inżynierskie Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
 Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, geotechnika odkrywki, otwory badawcze
 Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady
  Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
 Stateczność zboczy. 
Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
 Opracowanie Definicje i klasyfikacje
Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
Badania skał i masywów skalnych.
Ćwiczenia projektowe: Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
statystyczne wyników badań.
Obliczenie stateczności skarpy. interpretacji, stosowania charakterystyka.
 Próbne obciążenia płytą sztywną i presjometrem.
 Określenie naprężeń Inżyniersko-geologiczne badania gruntów,
Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

badania gruntu 

czwartek, 10 lutego 2011
Geotechnika

Taki tam kolejny post: jego barwy i wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia. Dodatkowo rozpoznajemy rodzaj i ilość geotechnika

mogą być w prostych przypadkach przyjmowane jako wiążące wyniki badań geotechnicznych.

ANALIZAdomieszek. Ustalenia dokonywane na podstawie analizy makroskopowej, jeśli nie budzą wątpliwości, zakres ostateczny
Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Badania te wykonuje się w terenie i w laboratorium. Wykonuje się je zawsze bez względu na dokumentacji badawczej. Próbka do badania powinna mieć naturalne uziarnienie i wilgotność. badania makroskopowe obejmują określenie rodzaju i nazwy gruntu, MAKROSKOPOWA stanu gruntu, Najczęściej

czwartek, 22 stycznia 2009
Geotechnika Łódź
umysły geotechników z całego świata. Geotechnicznej,  rozwiązań proponowanych na przykład przy  Wiadomo, że żaden inwestor nie chce wydawać pieniędzy bezmyślnie, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, bywa więc czasami i tak, że życzy sobie opracowania innego, tańszego uważa go pan za wystarczający? 
Naszym zasadniczym problemem jest minimum programowe, czyli ograniczenie liczby godzin dydaktycznych, co powoduje, że stajemy przed dylematem – . Przy czym wiadomo, że bez dobrego przygotowania teoretycznego, nie ma mowy o praktyce. Efekt jest taki, że studenci mają bardzo mało zajęć w terenie lub nie mają ich w ogóle. Tymczasem zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to, by kandydat
GEOTECHNIKA ŁÓDŹ
Absolutna bzdura. bezpiecznie, oni na chociażby ze względu na ich wpływ na środowisko lub z powodu zbyt wysokich kosztów. Nadal uważam, że omijanie naszej Politechnice Gdańskiej, gdzie znajduje się największa katedra geotechniki w Polsce, w trakcie 11 kilkunastomilimetrowe przygotowana przez gminę była niewystarczająca. Głównym problemem był zbyt płytki zakres wykonanych już Część inwestycji, której nie widać jest często droższa niż to, co widzimy na powierzchni. Dzisiaj buduje się właściwie wszędzie, a nad tym jak to zrobić, głowią się najtęższe która odbywała się od 15 do 18 września 2008. pod Baltic Arenę w Gdańsku Letnicy. Wówczas  Na tym terenie występują warstwy bardzo słabego podłoża gruntowego i to o dużych miąższościach, wskazaliśmy więc potrzebę wykonania specjalistycznych badań do większych głębokości. W konsekwencji nie zaproszono nas do kolejnych konsultacji. Wiele nabrzeżu w Gdyni niebezpiecznie się odchyla? że w przypadku tak spektakularnych inwestycji, w dodatku budzących kontrowersje społeczne Bałtyckiej Konferencji Pewnie jednak generują je ludzie, którzy nie mają pojęcia o materii. Dla jednych bowiem, powiedzmy jeśli chodzi o posadowienie. Wiem o tym, GEOLOGIA
Czy to prawda, że jedna z dwóch wież Sea Towers na , pojawiają się dziwne plotki. osiadanie gruntu to bardzo wiele, tymczasem w konkretnych warunkach gruntowych takie ruchy mieszczą się w normie. 
Pracujecie przy budowie stadionu na Euro 2012? Spotkali się Wieże są w stu procentach 
Byliśmy proszeni o wstępną ekspertyzę musiałem jednak zwrócić uwagę na fakt, że dostępna dokumentacja geologiczno-inżynierska  badań geotechnicznych. przygotowania terenu wzmocnieniu podłoża, o których niestety dowiadujemy się jedynie z nieoficjalnych źródeł, podlega naszej krytyce, katedry w podejmowaniu trudnych problemów geotechnicznych dla obiektu tak prestiżowego jest chybione. Szkoda! Przecież stanowimy w naszym środowisku największą katedrę geotechniki w Polsce i wciąż jesteśmy do dyspozycji przy najważniejszych inwestycjach w regionie, w myśl hasła „Pro publico bono”. 
Czy to zasługa geotechników, że w centrum Sopotu nie spadają ludziom kafelki ze ścian? 
Nasi specjaliści konsultowali i nadzorowali przebudowę centrum Sopotu. Proszę sobie wyobrazić, ile parametrów trzeba wziąć pod uwagę przy budowie choćby tunelu w Sopocie. Jedno wiadomo było od razu, trzeba będzie odwodnić teren. Następnie musieliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak obniżyć poziom wody, a jeśli już obniżymy lustro wody, jak to wpłynie na zachowanie budynków w całym centrum Sopotu. Czy ruchy gruntu nie będą zbyt duże, czy ludziom nie zaczną pękać ściany w domach, albo czy nie odpadną im kafelki w łazienkach. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba było zinwentaryzować wszystkie obiekty wokół przed rozpoczęciem robót. rozwiązania. Co nie jest znowu tak bardzo dziwne, jeśli wziąć pod uwagę, że ta część inwestycji, której nie widać jest często droższa niż to, co widzimy na powierzchni. 
Zapytam o proces kształcenia inżynierów geotechników. Czy
Z ważnych realizacji w ostatnich latach mógłbym wymienić również budowę mostu wantowego na Trasie Sucharskiego, a także budowę wielu dróg i autostrad, choćby autostrady A1, A2, A4. na inżyniera geotechnika wszystkiego na budowie dotknął i na własne oczy zobaczył. I koło się zamyka. Ale liczba godzin dydaktycznych, za które państwo płaci to już kwestia polityczna. Decyzja o tym należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 
Co zatem Katedra Geotechniki,
Czy usługi geotechników są drogie? Geologii i Budownictwa Morskiego robi we własnym zakresie, aby zoptymalizować system kształcenia inżynierów? ile teorii, ile ćwiczeń
22:13, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 lipca 2008
Geologia inżynierska

Badania geologiczno-inżynierskie są wykonywane w problemów inżynierskich i środowiskowych, które mogą pojawiać się w wyniku współdziałania między geologią i działalnością człowieka, a także przewidywaniem i rozwojem badań Przygotowano metodykę oceny warunków geologiczno-inżynierskich, według zasad geograficznego systemu informacji (GIS). Opracowano, we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, i opublikowano Instrukcję sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000 Państwowym Instytucie Geologicznym, od momentu jego powstania. W okresie międzywojennym, przeprowadzono Zgodnie z definicją zawartą w statucie Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG), geologia inżynierska zajmuje się badaniami, Ważnym osiągnięciem Zakładu było opracowanie, we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej, "Atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy w skali 1:10000", który jest pierwszym w Polsce, w pełni cyfrowym opracowaniem przedstawiającym warunki geologiczno-inżynierskie, na tle budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych (autorzy Atlasu otrzymali w 2001 roku nagrodę Ministra Środowiska). rozpoznawaniem i rozwiązywaniem i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. zapobiegających zagrożeniom geologicznym oraz ograniczaniem i usuwaniem skutków. badania między innymi dla potrzeb projektowania zapór wodnych, w tym dla zbiornika Rożnów oraz dla planowania odwodnienia Polesia i zagospodarowania regionów wschodnich. Konieczność odbudowy wielu obiektów zniszczonych w czasie II-ej wojny, jak i realizacja nowych, spowodowały, że Państwowy Instytut Geologiczny był zaangażowany w obsługę geologiczno-inżynierską tych inwestycji.

W Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, prowadzone są prace dotyczące rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, dla planowania przestrzennego i urbanizacji, w formie map i atlasów geologiczno-inżynierskich. Wykonano atlasy dla Warszawy, Olsztyna, Poznania, Białegostoku, Wrocławia, Krakowa, Kielc, Szczecina i Radomia.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

  • oceny warunków geologiczno-inżynierskich, dla kilkunastu projektowanych zbiorników wodnych na Wiśle,


W Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej opracowano:

  • mapy i atlasy geologiczno-inżynierskie, geology poland

  • oceny oddziaływania składowisk odpadów na środowisko, w tym dla składowiska odpadów promieniotwórczych.

  • warunki geologiczno-inżynierskie na terenach występowania złóż kopalin geolog praca stałych (np. cynku i ołowiu, siarki, rud magnetytowo-ilmenitowych

sondowania dynamiczne 
22:20, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 14 lipca 2008
Rozporządzenie Ministra
Dla potrzebujących, tu jest rozporządzenie Ministra.
Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać część opisowa i część graficzna
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
§ 17. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinna zawierać:

geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej obiektu

21
GEOLOGIA
3) opis położenia geograficznego;
4) opis budowy geologicznej, z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw

5) opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów;
6) opis warunków hydrogeologicznych;
7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na
środowisko;

4) mapę terenów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń;
5) pozostałe mapy tematyczne w dostosowaniu do specyfiki dokumentowanego terenu.
§ 19. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla


3) mapę geologiczno-inżynierską; mapy nie sporządza się do dokumentacji dla

4) tabelaryczne zestawienie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i fizycznochemicznych
wody podziemnej oraz wykresy uziarnienia, badań wytrzymałościowych,
sondowań;
5) przekroje geologiczno-inżynierskie;
6) profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk.
20 GEOLOGIA
§ 18. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla

2) charakterystykę techniczną projektowanego zespołu obiektów lub całego zadania
inwestycyjnego z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań zagospodarowania terenu;
3) wydzielenie terenów, na których lokalizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko wymagałaby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń;
4) charakterystykę zjawisk i procesów geologicznych, hydrogeologicznych lub pokrewnych

5) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzenia dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) z uwzględnieniem gruntów antropogenicznych;
6) opis użytkowania wód podziemnych i ich ochrony;
7) ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich rekultywacji i zagospodarowania

8) ocenę stanu środowiska i jego zmian w wyniku oddziaływania istniejących obiektów
budowlanych oraz dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
9) charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu uwzględniającą jego przydatność do

2) założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu
budowlanego;
3) model budowy geologicznej rejonu projektowanego obiektu budowlanego;

9) wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiających sporządzenie

10) dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych;mapy warunków geologiczno-inżynierskich;
11) opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na
dokumentowanym terenie i w jego sąsiedztwie wraz z oceną wielkości ich wpływu dla

12) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, projektowanych obiektów budowlanych;mogących wystąpić
16) dane umożliwiające wybórgraficzna dokumentacji metody wzmocnienia podłoża gruntowego;
17) zalecenia do prowadzenia monitoringu obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich
kategorii geotechnicznej.14) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością GEOLOGIA INŻYNIERSKA
górniczą;

5) mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz
miąższości; występowania wód podziemnych;
6) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;
7) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;

9) mapę procesów geodynamicznych, występujących w pobliżu projektowanych obiektów
budowlanych; 8) mapę osadów na głębokości jednego metra lub na wskazanych głębokościach poniżej dna
morskiego;
10) mapę głębokości podłoża nośnego.
§ 20. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budownictwa wodnego poza
wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

5) opis budowy geologicznej terenu z uwzględnieniem wyników pomiarów geofizycznych;
6) wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych, w tym:3) charakterystykę warunków hydrograficznych i hydrogeologicznych terenu;

a) wartości współczynnika filtracji określone na podstawie badań laboratoryjnych,


7) opis warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanego zbiornika wodnego
uwzględniający charakterystykę poziomów wodonośnych, a zwłaszcza poziomu
pierwszego, z podaniem wahań położenia zwierciadła wód podziemnych i maksymalnego
poziomu tego zwierciadła oraz stopnia agresywności tych wód;

9) prognozę zmian warunków terenowych, gruntowych i wodnych w czasie wykonywania i
użytkowania obiektu;8) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych
gruntów tworzących te zespoły;

) analizę stanu środowiska z oceną odporności na oddziaływania antropogeniczne.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:

2) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;
 GEOLOGIA
4) mapę występowania na obszarze czaszy zbiornika wodnego złóż kopalin, w tym torfów.
§ 21. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji
liniowych poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna
zawierać:3) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;

2) charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą:
4) przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów
geodynamicznych, powierzchniowych ruchów masowych ziemi, deformacji filtracyjnych
i przekształceń antropogenicznych;
b) analizę istniejących wyników GEOLOGIA INŻYNIERSKA badań geologiczno-inżynierskich,
c) stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów,a) opis środowiska geologicznego,
d) wskazanie terenów mało przydatnych do projektowanej inwestycji;
3) dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu;

7) określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania obszarów zmienionych
działalnością człowieka, występujących na trasie projektowanego obiektu;
8) zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu nasypów, wykopów i kanałów oraz
obiektów mostowych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej;
9) ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, zwłaszcza
związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów;
10) informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być
wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu;
11) podanie przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu;

24
§ 22. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w
zależności od potrzeb, powinna zawierać:
1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;
2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość
przewidzianych do magazynowania substancji i składowania odpadów z podaniem grupy
odpadów;8) geologiczno-inżynierską charakterystykę złoża i jego nadkładu, a zwłaszcza
przepuszczalność (porowatość i szczelinowatość) na podstawie badań lub materiałów
archiwalnych z uwzględnieniem danych z sąsiednich złóż o podobnych właściwościach
zbiornikowych;
3) ocenę możliwości wykonania inwestycji z charakterystyką zagrożeń na etapie
eksploatacji i w przypadku awarii w wyrobiskach górniczych;
4) opis budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych oraz ich
właściwości fizyczno-mechanicznych, a także z uwzględnieniem warunków izolacji
struktury chłonnej;
5) opis procesów krasowych i sufozyjnych w rejonie podziemnego wyrobiska górniczego;
6) ocenę zagrożeń środowiska w wyniku magazynowania substancji i składowania odpadów
w złożu, na etapie budowy i eksploatacji obiektu oraz w przypadku awarii;
7) przebieg eksploatacji złoża lub podziemnego wyrobiska górniczego przewidzianego do
magazynowania substancji i składowania odpadów;


b) otwór wiertniczy lub szyb zakładu górniczego . opis konstrukcji z oceną stanu
technicznego,
c) część podziemną z oceną chłonności i szczelności górotworu w otoczeniu złoża lub
podziemnego wyrobiska górniczego;
13) opis sposobu lub wariantowych symulacji wtłaczania substancji lub odpadów oraz
wariantową prognozę (modelowanie cyfrowe) zmian zachodzących w górotworze
spowodowanych tym wtłaczaniem;
14) ocenę występowania wstrząsów w obrębie analizowanego górotworu;

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) mapę topograficzną z naniesionymi granicami przestrzeni bezzbiornikowego
magazynowania substancji lub składowania odpadów oraz granicami przestrzeni objętej
przewidywanymi szkodliwymi wpływami takiej działalności;
2) mapę wyrobisk górniczych;15) charakterystykę poziomów wodonośnych z oceną możliwości ich zanieczyszczenia;
16) prognozę wpływu magazynowania substancji i składowania odpadów w podziemnych
zawierać:

2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość
przewidzianych do składowania odpadów, z podaniem grupy odpadów;
3) omówienie morfologii terenu, sieci hydrograficznej i dotychczas wykonanych badań w
rejonie planowanej inwestycji; odwierty
4) model budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych, w
tym naturalnych barier geologicznych; 1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;
5) ocenę dotychczasowych wykonanych prac i badań dla danego typu składowiska;
6) ocenę szczelności powierzchni kontaktu odpadów z podłożem składowiska;
7) ocenę zagrożenia środowiska przez odcieki, biogaz i inne czynniki;
8) propozycję przydatnych w stwierdzonych warunkach geologiczno-inżynierskich metod
kształtowania właściwości gruntów; 11) ustalenie przydatności miejscowych gruntów naturalnych i antropogenicznych jako
materiału konstrukcyjnego składowiska;
9) prognozę wpływu składowiska na różne elementy środowiska;
10) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowania, wykonywania,
użytkowania i rekultywacji składowisk;
Geotechnika

12:07, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 stycznia 2008
geologia regionalna

geologia 

 płytpowiedzieć, że geologia regionalna jest geologiczno-strukturalnych wchodzących w skład poszczególnych regionów, ich historią geologiczną i budową, procesów metamorficznych oraz charakterystyczne złoża i bogactwa naturalne.
Można Geologia regionalna to wiedza o głównycdając podstawy powierzchniowej i wgłębnej kartografii geologicznej.
Każda jednostka geologiczno-strukturalna Zajmuje się ona badaniem jednostek ektonikiposiada określoną stratygrafię, tektonikę, charakterystykę magmatyzmu i h rysach budowy geologicznej regionów Ziemi, zazwyczaj przedstawiana na tle mechanizmy, przebieg iogólnej historii geologicznej i tkluczem do rozszyfrowania geodynamicznej historii poszczególnych regionów, a jej podstawowym zadaniem jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju. badania gruntu

się ściśle z geologią dynamiczną (fizyczną), obejmującą elementy różnych nauk geologicznych badających procesy geologiczne: ich przyczyny,  bezpośrednie skutki. Odwołuje się też do geologii historycznej, zajmującej się odtwarzaniem i chronologią zdarzeń geologicznych na Ziemi.
Geologia wstępnego planowania prac geologicznych i górniczych oraz szczegółowych badań budowy wgłębnej obszaru. regionalna wiąże
 jest tektonika, badająca ruchy i odkształcenia skorupy ziemskiej oraz ich skutki rekonstrukcje przemieszczeń lądów i mórz, ukształtowania(diastrofizm). Istotne miejsce zajmuje paleogeografia, mająca za zadanie odtwarzanie stosunków geograficzno-fizycznych geologia inżynierska w poszczególnych okresach historii Ziemi,  powierzchni (hypsometria), oraz interpretacje paleobatymetrii, układu sieci rzecznej itd. Ważnym elementem regionalnych badań geologicznych
Dla celów geologii regionalnej wykorzystujeInterpretacje takich zdjęć pozwalają na identyfikację zarówno powierzchniowych się zdjęcia lotnicze i satelitarne. , jak i wgłębnych struktur geologicznych i tektonicznych. W wyniku zestawienia danych regionalnych, tektoniczne poszczególnych obszarów, oraz konstruuje mapy i przekroje geologiczne.
Wiedza, z zakresu geologii regionalnej to podstawa dla tworzy się modele paleogeograficzne i

studiach geologicznych Podstawą rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej  geofizyczne: sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne. Dostarczają one są otwory wiertnicze i regionalne badania informacji, wykorzystywanych w dalszych  dla poszczególnych obszarów.

Zadania wykonywane w ramach  wszystkim To również analizy basenów sedymentacyjnych, opracowania z zakresu kartografii geologicznej, a więc regionalne syntezy kartograficzne badań regionalnych todokładnych powierzchniowych i wgłębnych przedewykonywane w formie atlasów, map i przekrojów geologicznych. w wariancie podstawowym i złożowym odwierty geologiczne (głównie dla celów regionalne opracowania monograficzne, syntetyzujące budowę geologiczną oraz regionalne bazy danych poszukiwań Analizy basenów sedymentacyjnych ropy naftowej i gazu),geologicznych.
W ostatnich latach szerokie zastosowania mają komputerowe metody konstruowania map w oparciu o modele numeryczne. Pozwalają one na tworzenie  map litofacjalnych, map strukturalnych, map miąższości,  zbiornikowych, jak również umożliwiają one dwu- i trójwymiarową interpretację stratygraficzną, strukturalną i litofacjalną w obrębie analizowanych regionów.map przedstawiających rozkład parametrów

obejmują nowoczesne profilowania i subsydencji, jedno- i dwuwymiarowe sedymentologiczne, , badania stratygraficzne, oparte na najnowszych metodach tj. pomiarów reżimów i kierunków naprężeń tektonicznych. z badania mikroskamieniałości zakresu stratygrafii zdarzeniowej i sekwencyjnej, modelowania historii termicznej modelowania tektonicznej ewolucji basenów osadowych i orogenów.
Jest tu także miejsce na analizy współczesnej geodynamiki,złoża ropy naftowej i gazu.

Pozwala to na odtworzenie historii termiki uwzględnia badania materii organicznej, analizy geochemiczne, badania diagenezy i porowatości skał oraz modelowania systemów naftowych.  basenu naftowego oraz modelowanie generowania i ekspulsji węglowodorów ze skał potencjalnie macierzystych. Aspekt naftowy analizy basenów sedymentacyjnych
Badania tektoniczne umożliwiają uzyskanie przestrzennego modelu obszaru, zawierającego

11:36, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 grudnia 2007
Badania gruntu

BADANIA GRUNTU  

oparciu na tle ich geologiczno-inżynierskich właściowości.

Analiza geologia inżynierska zmian warunków retencyjnych i dynamiki denudacji obszarów krasowych Tatr Polskich w o badania stacjonarne wywierzysk hydrogeologicznych Pienińskiego Pasa Skałkowego w świetle wyników badań z lat 70-tych.

Określenie możliwości Rola poziomu błońskiego w zasilaniu południowej części Kampinowskiego Parku Narodowego.

Próba wykorzystania izotopów węgla i siarki do określania kierunków i dynamiki migracji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym.

 itogeneza, mikrostruktury i geologiczno-inżynierskie właściwości iłów plioceńskich rejonu.

 GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Ocena pionowej zmienności węgla rozpuszczonego w wodach gruntowych w warunkach naturalnych

Ocena denudacji chemicznej w wybranych zlewniach Karpat Wewnętrznych. (promotorski)

Geomechaniczna analiza powierzchni ciosowych piaskowców cergowskich z Komańczy.

Hydrogeologiczne podstawy oceny zagrożeń wód podziemnych jednostek dolinnych.

Stan skonsolidowania plejstoceńskich iłów warwowych rejonu Mazowsza w świetle badań Stan skonsolidowania i mikrostruktury glin zlodowacenia środkowopolskiego rejonu polowych.

Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał - Synklinorium lubelskie (Atlas Geomechanicznych Właściwości Skał Polski).

Warunki hydrogeologiczne Pienińskiego Parku Narodowego.

 GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

Główne czynniki powodujące zmiany stężeń żelaza w czasie eksploatacji wód poziomu oligoceńskiego na terenie Warszawy.

zurbanizowanych. GEOTECHNIKA

Wytrzymałość i odkształcalność skał wschodniej części Karpat fliszowych (Atlas geomechanicznych właściwości skał Polski).

Procesy decydujące o zmianach chemizmu wód podziemnych strefy sandrowej Borów Tucholskich.

Ocena ekspansywności gruntów spoistych na podstawie charakteru powierzchni porowej i ssania. Przewodność hydrauliczna wybranych gruntów spoistych z rejonu Warszawy na tle geotechnika ich właściwości geologiczno-inżynierskich.

ocena zachowania się iłów plioceńskich ze Stegien w warunkach naprężeń efektywnych.

 (torfowisko) i przekształconych antropogenicznie (składowisko odpadów komunalnych).

Analiza sezonowej zmienności składu chemicznego wód Pienińskiego Pasa Skałkowego w cyklu rocznym.

Zawartość rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych strefy występowania gruntów organicznych - Rezerwat Pożary (Kampinowski Park Narodowy).

Warunki hydrogeologiczne zlewni eksperymentalnych położonych w obrębie pienińskiego pasa skałkowego.

Główne zbiorniki wód podziemnych Tatr i podhala oraz hydrogeoloiczne podstawy ich ochrony.

Zależność chemizmu wód opadowych od stopnia zapylenia atmosfery w obszarach

 ODWIERTY

Badania zawartości gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych i podziemnych w wybranych obszarach chronionych i zurbanizowanych.

Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał fliszu Karpat Zachodnich (Atlas geomechanicznych właściwości rejonu wysypiska Łubna, a stan zanieczyszczeń tych utworów w podłożu wysypiska.

Modelowanie geochemiczne dla oceny stopnia zagrożenia wód podziemnych ujmowanych w Ziemi Kłodzkiej zakwaszonymi opadami.skał Polski, badania gruntu część IV Karpaty Zachodnie).

 Strukturalno-funkcjonalny model spowodowane uruchamianiem związków manganu w Migracja zanieczyszczeń w próbkach bazowy dla obiektowych systemów informacji geoprzestrzennej w hydrogeologii oparty na specyfikacjach OpenGIS, COBRA i języku ULM.

 WIERCENIA

wybranych siarczanowych wód mineralnych w rejonie Sokołowska (Sudety Środkowe) na podstawie badań izotopowych i modelowania geochemicznego.

Zagrożenia jakości wód podziemnych czwartorzędowych utworów słabo przepuszczalnych z

Wpływ zbiornika czorsztyńskiego na środowisko wodne obszarów przyległych.

Atlas geotechnicznych właściwości skał Polski. Część III - Jura Krakowsko-Częstochowska.

 BADANIA GRUNTU

warunkach wymuszonych eksploatacją.

Warszawy.

Badania laboratoryjne migracji jonów Cr+6 w kredzie piszącej z okolic Chełma oraz marga z

www.uslugigeologiczne.pl

18:43, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »
Pierwszy post
Witam witam i o zdrowie pytam.
18:33, dagmara_janiszewska
Link Dodaj komentarz »